NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

 • 1. Semester
 • 2. Semester
 • 3. Semester
 • 4. Semester
1. Semester

Første semester 

Tittel: Diplom Hypnoterapeut

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsutbytte:
Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytte:

Etter gjennomført emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for 1. semester:

1. semester

Læringsutbytte:

Etter gjennomført emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for 1. semester:

Omhandler følgende temaer: det historiske perspektivet, vitenskapens forståelse av hypnoterapi, hypnosens påvirkning, det kognitive mennesket, det bevisste- og ubevisste sinnet, hypnosens verktøy, behandling med tradisjonell hypnoterapi, mellommenneskelig kommunikasjon, den terapeutisk alliansen og grunnleggende etikk.

Kunnskap

Student:

 • Kan redegjøre for hypnose som fag fra et historisk perspektiv og beskrive utviklingen av det frem til i dag.
 • Kan vise til kunnskap om de forskjellige elementene i metoder og teknikker som benyttes for å oppnå ulike nivåer av transetilstand i klinisk hypnose.
 • Kan vurdere ulike former for hypnose og forstå betydningen av det i møte med forskning på aktuelle områder.
 • Kan vise forståelse for hvordan hypnose fungerer og ulike metoder for å indusere en hypnotisk tilstand, samt hvordan opprettholde, fordype eller lette transetilstand ved behov.
 • Kan vise til grunnleggende kunnskap om menneskets sansesystem, mentale prosesser, det bevisste- og ubevisste sinn og dets betydning i møte med hypnose.
 • Kan redegjøre for det nevrale grunnlaget for læring og hukommelse.
 • Kan vise til kunnskap om hvordan "glemte" minner og tidligere opplevelser fremkalles.
 • Kan vise til kunnskap om Ideomotoriske Responser (IMR).
 • Kan vise til terapeutiske ferdigheter og etablere god kommunikasjon, vise empati og evnen til å skape en trygg og terapeutisk støttende setting.
 • Kan vise til kunnskap om den terapeutiske relasjonen i møte med klient/pasient, samt vise til kunnskap om hvordan en god terapeutisk allianse opprettholdes under hele behandlingsforløpet.
 • Kan vurdere ulike former for hypnose som kunnskapsbasert praksis, og forstå de aktuelle verdier og perspektiver som ligger til grunn for slik praksis i møte med klienten/pasienten.
 • Kan vise til kunnskap om vitenskapslære.
 • Studenten skal ha en inngående forståelse av de etiske retningslinjene, lovene og reglene som gjelder for hypnoterapi og klinisk hypnose.

Ferdigheter

Student:

 • Kan gjennomføre ulike former for mottakelighetstester, induksjoner, og fordypning for hypnose.
 • Kan utføre flere hypnoterapeutiske teknikker.
 • Har ferdigheter til å praktisere flere hypnoterapeutiske teknikker.
 • Viser evnen til å reflektere rundt forskjellige typer atferdsendringer.
 • Kan veilede klienten gjennom tidligere hendelser og utforskning på en trygg og terapeutisk måte.
 • Har ferdigheter for å håndtere og regulere traumatiske opplevelser som kan dukke opp hos klienten/pasienten.
 • Har ferdigheter til å gjennomføre en Ideomotorisk Respons (IMR).
 • Besitter ferdigheter til å gjennomføre behandling med klassisk hypnoterapi rettet mot nikotinavhengighet.
 • Viser ferdigheter som empati og følelsesmessig tilstedeværelse, og skaper et trygt og støttende terapeutisk rom.
 • Utviser ferdigheter som empati og følelsesmessig tilstedeværelse, og skaper samtidig et trygt og støttende terapeutisk miljø.

Generell ferdigheter

Student:

 • Kan reflektere kritisk rundt hypnosens problemområder.
 • Viser allsidige ferdigheter ved å demonstrere en dyp forståelse av hypnose og de tilhørende teknikkene.
 • Demonstrerer dyp forståelse av hypnose som tilstand og presenterer flere forskjellige måter å indusere transetilstand på, samtidig som studenten kan tilpasse dette ut fra den enkelte klienten.
 • Utviser forståelse for forskjellige typer suggesjoner og forstår hvordan suggesjoner kan ha direkte eller indirekte påvirkning på klienten.
 • Viser ferdigheter i stemmebruk, tonalitet, tonefall, intonasjon, og pust. Samtidig er studenten åpen for å lese klientens non-verbale signaler og språk for å veilede klienten/pasienten gjennom en regresjonsprosess.
 • Har forståelse for den terapeutiske relasjonen og de etikk knyttet til praksis.
 • Kan gjennomføre fullstendig behandling for snusslutt og røykeslutt med klassisk hypnoterapi.

Omrokkering i pensum kan forekomme. 

2. Semester

Andre semester 

Tittel: Diplom Klinisk Hypnoterapeut

Forkunnskaper: Fullført 1. semester
Læringsutbytte:
Etter gjennomført emne har kursdeltaker følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.
2. semester

Omhandler teamene det kognitive mennesket og traumer.

 Kunnskap

Student:

 • Kan vise til kunnskap om det mentale sinnet, samspillet mellom tanker, følelser, atferd og hjernens rolle i emosjonsprosesser.
 • Kan vise til grunnleggende kunnskap og forståelse av hjernens plastisitet, strukturelle og funksjonelle endringer i nevrale nettverk.
 • Kan vise til kunnskap om ideomotoriske responser (IMR) og ideosensorisk respons (ISR), hvordan de manifesterer seg gjennom subtile kroppslige bevegelser eller reaksjoner, og hvordan man skiller tegn fra IMR fra bevisste bevegelser.
 • Kan vise til effektive spørreteknikker for å stille spørsmål som er rettet mot det ubevisste sinnet og som kan få ideomotorisk og ideosensorisk respons (ISR) til å bli synlige.
 • Har kjennskap til kognitiv adferdsterapi (KAT) og KAT teknikker som kognitiv adferdsterapi benytter.
 • Kan vise til forståelse av de forskjellige stadiene en person normalt sett må gjennom når det skal endres en vane og hvordan tilpasse tilnærmingene for hvert stadium ut i fra den enkelte klientens behov.
 • Kan vise til kunnskap av hvordan minner lagres og kan påvirke følelser, og om rekonstruksjon av minner og hvordan de kan endres over tid.
 • Kan vise til kunnskap om minneprosesser, hvordan minner kan bli gjenopplevd, undertrykt eller forvrengt.
 • Kan vise til kunnskap om hvordan endre negative tanker og adferd, som bidrar til tankekjør og/eller emosjonelle utfordringer, ved hjelp av hypnoterapi.
 • Kan vise til kunnskap om hva regresjon er, hvordan det fungerer, og hvordan tidligere erfaringer kan påvirke nåværende atferd og følelser.
 • Har kunnskap om psykologiske mekanismer som projeksjon, identifikasjon og overføring.
 • Kan vise til kunnskap hvordan traumatiske hendelser kan lagres i minnet og hvordan regresjon kan brukes for å hjelpe klienten med å bearbeide slike hendelser.
 • Kan vise til forståelse av traumets virkning på følelser og minner.
 • Kan vise til grunnleggende kunnskap for å kunne guide klienten med å utforske og bearbeide traumer eller vanskelige eller traumatiske opplevelser med hjelp av hypnoterapi.
 • Kan vise til utvidede kunnskap i å bygge og opprettholde en sterk terapeutisk allianse hvor klienten til enhver tid bevarer tryggheten under traumearbeid.

Ferdigheter

Student:

 • Kan vise til ferdigheter innen pretalk, motiverende intervjuteknikker, kartlegging og samtaleterapi.
 • Kan vise til utvidede kommunikasjonsferdigheter for å etablere tillit og skape en trygg terapeutisk relasjon.
 • Har integrert evnen til å lytte aktivt, stille åpne spørsmål og reflektere tilbake for å hjelpe klienten til å utforske og styrke sin egen motivasjon for endring.
 • Kan vise til ferdigheter for å kunne guide klienten til å hente frem ønskede følelser og hvordan klienten selv kan få bedre tilgang til ønskede følelser.
 • Kan beherske ulike kognitive teknikker, hypnoterapeutiske metoder og teknikker for å guide pasienten til å identifisere og endre negative tanker og atferd, som står i veien for endring av atferd eller vaneendring.
 • Kan vise til forståelse av minneprosesser og rekonstruksjon av minner og hvordan de kan endres over tid.
 • Kan vise til forståelse hvorfor det kreves praktisk erfaring for å jobbe med ubevisste signaler i dialog.
 • Kan tolke forskjellige ideomotoriske og ideosensoriske responser fra klientens underbevissthet, og hvordan det føres dialog med de opprettede ubevisste signaler.
 • Kan utføre klassisk hypnoterapi for å påvirke negative tanker og adferd som bidrar til emosjonelle utfordringer, vaneendringer og enkelte psykologiske problemstillinger.
 • Kan gjenkjenne og takle klientens dissosiative opplevelser, samt hjelpe klienten med å forstå og regulere dissosiasjon.
 • Har integrerte ferdigheter for å bistå klienten i og utforske og forstå deres indre dialog og samspill mellom ulike ego-tilstander.

 Generelle ferdigheter

Student:

 • Kan vise til forståelsen om at hver klient er unik, og kan tilpasse tilnærmingen til den enkeltes klients behov og personlighet.
 • Kan vise til gode kommunikasjonsevner og må kunne uttrykke seg tydelig og forståelig, og må være i stand til å kommunisere på en måte som oppmuntrer klienten i behandling.
 • Kan vise til gode ferdigheter i å bygge en positiv og tillitsfull relasjon med klienten, vise empati, forståelse og respekt for klientens opplevelser.
 • Kan vise til grunnleggende forståelse av emosjoners natur, hvordan de oppstår, og hvordan de reguleres.
 • Kan vise til forståelse hvordan man ved hjelp av hypnoterapi kan guide klienten for å utforske og forstå sine følelser.
 • Kan vise til empatiske ferdigheter og kunne forstå klientens følelser og opplevelser for å kunne guide dem gjennom følelsesmessige utfordringer.
 • Kan vise til utvidede ferdigheter innen aktiv lytting, og kunne lytte nøye til hva klienten sier, fange opp nyansene i klientens følelsesmessige opplevelser og samtidig fange opp non-verbale signaler.
 • Kan vise til kunnskap om hvordan håndtere og møte klientens følelser under hypnose, forstå ulike følelser og deres opprinnelse, og hvordan de kan påvirke atferden til klienten.
 • Kan vise til forståelse av traumets virkning på følelser og minner.
 • Kan gjennomføre behandlinger med klassisk hypnoterapi for forskjellige typer vaneendringer, angstlidelser, selvfølelse, selvtillit, tale i forsamling, fobi forskjellige typer av fobi, flyskrekk, høydeskrekk tannlegeskrekk(odontofobi), stress, med mer.

Omrokkering i pensum kan forekomme. 

3. Semester

Tredje semester 

Tittel: Spesialisert Hypnoterapeut

Forkunnskaper: Fullført 1. og 2. semester
Læringsutbytte:
Etter gjennomført emne har kursdeltager følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.
3. semester

Omhandler temaene moderne hypnoterapi i forståelsen av å se hele mennesket, psykologiske aspekter i forståelsen av menneskekroppen, egenterapi og bevisstgjøring, selvhypnose, samspillet mellom hypnoterapi, behandlingsformer og etikkens betydning i behandling av ulike diagnoser.

Kunnskap

Student:

 • Kan vise til kunnskap hvordan moderne hypnoterapi kan bidra til en komplett og helhetlig behandling ved å ta hensyn til klientens utfordringer og ressurser og inkludere den levende og opplevde kroppen, de usynlige sårene, erfaringene, livssituasjon, trosmønstre, det bevisste- og ubevisste sinnet.
 • Har kunnskap om når det er relevant å inkludere klientens arbeidssituasjon, familie, relasjoner eller fritid i behandlingen.
 • Kan vise til grunnleggende kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjoner med hovedfokus fra det psykologiske aspektet.
 • Kan redegjør for menneskets trossystemer og hvordan unyttige trossystem kan endres ved under behandling med moderne hypnoterapi.
 • Kan vise til kunnskap hvordan symbolisme fungerer og hvordan det kan brukes terapeutisk.
 • Har innsikt i hvordan dysfunksjonelle tankemønstre kan opprettholde problematiske følelser og atferd.
 • Kan vise til kunnskap om psykiske utfordringer som kan ha ulike årsaker, inkludert biologiske, miljømessige, sosiale og psykologiske faktorer.
 • Kan vise til kunnskap om personlighet, bevissthet, ubevissthet, utviklingspsykologi og psykopatologi.
 • Kan vise til kunnskap om hvordan moderne hypnoterapi kan benyttes for å identifisere og forstå underliggende årsaker, og hvordan ulike faktorer påvirker hverandre.
 • Har kunnskap om forskjellige hypnoterapeutiske metoder for moderne hypnoterapi, samt vise til grunnleggende forståelse hvordan de forskjellige benyttes for å påvirke hjernens struktur for å oppnå en endring.
 • Kan vise til kunnskap om flere hypnoterapeutiske metoder for å kunne gjennomføre og tilpasse moderne hypnoterapi ut i fra den enkelte klient.
 • Kan vise til kunnskap for hva som legges til grunn for å velge en hypnoterapeutisk metode fremfor en annen, og i tillegg kunne tilpasse enhver behandling fortløpende ut i fra den enkelte klient.
 • Kan vise til forståelse av utviklingstraumer og sammenheng mellom traumer og dissosiasjon og forstå bakgrunnen til delpersonligheter.
 • Kan vise til kjennskap med delbevissthetsteorien, som postulerer at personligheten består av ulike «ego-tilstander» eller «deler».
 • Kan vise til kunnskap om selvhypnose.
 • Kan vise til selvbevissthet og har gjennomført egenterapi med moderne hypnoterapi med indre arbeid for å kunne guide klienten på en autentisk og meningsfull måte.

Ferdigheter

Student:

 • Kan beherske relevante faglige begreper og teorier og kunne anvende dem i analyse av forskjellige problemstillinger.
 • Kan vise til ferdigheter som styrker evnen til å kunne reflektere kritisk over individuelle og kontekstuelle faktorers betydning for resultatet av gitt problemstilling.
 • Kan se sammenhenger og tenke overordnet, vurdere konsekvenser og ulike strategier.
 • Kan vise til ferdigheter i å lære klienten selvregulerende strategier og selvhypnose for å håndtere stress, og/eller for egentrening å forsterke egne ressurser i en vaneendringsprosess eller styrke prosessen under en endring, utvikling og integrering.
 • Kan vise til flere aktuelle hypnoterapeutiske metoder som kan benyttes for å påvirke og hjernens struktur for å oppnå en endring.
 • Kan gjennomføre moderne hypnoterapi hvor målet er å endre negative tanker og adferd som bidrar til emosjonelle utfordringer og/eller psykiske lidelser.
 • Kan vise til forskjellige metoder og teknikker innen moderne hypnoterapi, som kan benyttes hvor målet er å endre på dysfunksjonelle og negative tankemønstre.
 • Kan i behandling med moderne hypnoterapi vise til ferdigheter i å guide klienten hvordan integrere og samarbeide mellom ulike ego tilstander for å oppnå en mer helhetlig opplevelse av selvet.
 • Kan vise til ferdigheter i å håndtere og regulere abreaksjon som kan oppstå hos klient/pasient under behandling.
 • Kan utføre moderne hypnoterapi hvor målet er å endre unyttige trosmønstre, forskjellige typer vaneendringer, endre negative tanker og tankemønster, selvfølelse, selvtillit, tale i forsamling, målsetting, forbedre prestasjoner, fobi, flyskrekk, høydeskrekk tannlegeskrekk (odontofobi), hele/lege indre sår og emosjonelle lidelser, behandling av traumer, forskjellige typer angstproblematikk, OCD, forskjellige stresslidelser, søvnproblematikk, lettere depresjoner, styrke immunforsvaret med mere.

Generelle ferdigheter

Student:

 • Kan vise til medmenneskelig forståelse og har utviklet evnen til empati og kan vise til evnen til å skape et trygt rom for klienten.
 • Har holdninger og gode kommunikasjonsferdigheter, som viser til integrert verdibevissthet som hypnoterapeut.
 • Har utviklet evnen til å lytte nøye og aktivt til klientens fortellinger/historie for å fange opp subtile nyanser for informasjon for å få en mest mulig helhetlig forståelse og kartlegging av klienten.
 • Kan vise til forståelse av viktigheten det er å ta hensyn til hele mennesket i terapi, og forklare hvordan dette kan bidra til å styrke klienten og hjelpe dem med å oppdage og utnytte egne ressurser og styrker for å håndtere utfordringer på en best mulig måte og fremme positiv endring.
 • Kan vise til godt trent sanseskarphet og er observant for endringer i klientens kroppsspråk, tonefall, fysiske og fysiologiske forandringer og hvordan man skal gå fram for å forstå hva de forskjellige endringer kan indikere.
 • Kan under behandling med hypnoterapi stille spørsmål som hjelper klienten med å blant annet kunne utforske og forstå ulike ego-tilstander og deres formål.
 • Kan vise til ferdigheter for å kunne håndtere forskjellige typer behandlinger med moderne hypnoterapi, som kan være uforutsigbar og utfordrende, og til en hver tid kunne møte klientens behov og bruke kreative tilnærminger for å møte klienten der han/hun/hen er.
 • Kan vise til etisk forståelse og ha respekt for klientens autonomi og evnen til å kontrollere prosesser.
 • Kan vise til ferdigheter med å skape et trygt terapeutisk miljø for å kunne samarbeide opp mot klientens ubevisste sinn, og forstå klientens komplekse indre verden og effektivt anvende moderne hypnoterapi som tilpasses forløpende ut ifra behov.
 • Kan vise til ferdigheter for å trygge klienten og regulere intense emosjoner som kan dukke opp under behandling med moderne hypnoterapi.
 • Kan vise til forståelse og evnen til å kontinuerlig reflektere over sin egen reaksjon og holdning til klientens prosess for å sikre at hen opprettholder et terapeutisk perspektiv.
 • Kan vise til forståelse av hva som må til for å kunne ta hensyn til hele mennesket i terapi, og forstå forskjellen det utgjør med en mer komplett forståelse av individet og dets utfordringer, samt vise til forståelse av viktigheten av å tilpasse terapien til individuelle behov og fremme positiv endring på en mer helhetlig måte.
 • Kan vise til forståelse hvordan hypnoterapeutiske metoder og teknikker velges og foretrekkes og tilpasses fortløpende ut i fra den enkelte klient under behandling med moderne hypnoterapi.
 • Kan vise til kunnskap og ferdigheter hvordan gjennomføre behandlinger med moderne hypnoterapi for forskjellige typer vaneendringer og forskjellige psykologiske problemstilling.
 • Har utvidet kunnskap og integrert forståelse av etikk og den viktighet det er at etikk har en overordnet plass i enhver behandling.

Omrokkering i pensum kan forekomme. 

4. Semester

Fjerde semester 

Tittel: Diplom Avansert Hypnoterapeut og Tittel: Diplom Sertifisert NIHH Hypnoterapeut

Forkunnskaper: Fullført 1. - 2. og 3. semester.
Læringsutbytte:
Etter gjennomført emne har kursdeltager følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.
4. semester

Omhandler temaene ulike former for hypnoterapeutiske metoder og teknikker, traumer og dissosiasjon, smerteforståelse, det hele mennesket innen den komplementære behandlingen.

Kunnskap

Student:

 • Kan vise til kunnskap hvordan traumer og dissosiasjon påvirker hjernens funksjon og struktur, samt hvordan hypnoterapi kan påvirke nevroplastisitet og helbredelsesprosesser.
 • Kan vise til dypere innsikt i sammenheng mellom kropp og sinn og hvordan kropp og sinn påvirker hverandre og opererer sammen.
 • Kan vise til forståelse hvordan man bidrar til en mer komplett og helhetlig forståelse av en persons utfordringer og ressurser ved å ta hensyn til hele mennesket.
 • Kan vise til kunnskap om arv, miljø, ytre- og indre faktorer, tidligere opplevelser og erfaringer kan påvirke og prege mennesker og deres trosmønstre.
 • Kan vise til inngående kjennskap til hypnoterapeutiske metoder som fokuserer på å arbeide med ulike deler av personligheten.
 • Kan vise til en grundig forståelse av utviklingstraumer og sammenheng mellom traumer og dissosiasjon og kunne forstå bakgrunnen til delpersonligheter.
 • Kan vise til kunnskap og forstå smerte og hvordan smertebehandling med moderne hypnoterapi kan utføres.
 • Kan vise til inngående kunnskap om hvordan dissosiasjon fungerer, fra mild dissosiasjon til dissosiative identitetsforstyrrelser (DID), inkludert hvordan delpersonligheter kan oppstå som en overlevelsesmekanisme.
 • Har kunnskap om teknikker for å hjelpe klienten/pasienten med å regulere følelser og håndtere angst og panikk i tilfeller der delpersonligheter kan være aktive.
 • Har kjennskap til et bredt utvalg av hypnoterapeutiske metoder og teknikker for å identifisere og forsterke ressurser i klientens/pasientens indre system for å hjelpe delpersonligheter for å samarbeide og styrke healingsprosessen.
 • Har kunnskap om hvordan man kan benytte forskjellige hypnoterapeutiske metoder og teknikker i hypnoterapi for å jobbe ut i fra hele mennesket, og tilpasse enhver behandling ut i fra den enkelte klient uansett om dette gjelder for å hele indre sår, emosjonelle lidelser, traumer, angst, fobi, depresjon, OCD, stressproblematikk, IBS, enurese, fatigue, smertebehandling, atferdsendring, vaneendring, selvverd, selvtillit og hvordan jobbe med barn og ungdom eller annet.  
 • Har kunnskap om de etisk og moralske aspekter i møte med medisinske diagnoser.
 • Kan vise til kunnskap om hypnoterapi som komplementær behandling.

Ferdigheter

Student:

 • Kan vise til forståelse av hva det vil si å jobbe med hele mennesket og viktigheten av å kunne utføre en individuelle tilpasset behandling med hypnoterapi.
 • Kan vise til forståelse hvordan traumer kan påvirke personlighetsutviklingen.
 • Kan vise til ferdigheter for å etablere tillit og et trygt terapeutisk forhold for å kunne opprette og kommunisere effektivt med delpersonligheter, samt vise til ferdigheter hvordan hypnoterapi kan tilpasses fortløpende ut ifra den enkelte klients behov.
 • Kan vise til forståelse av dissosiasjon, samt vise til ferdigheter innen hypnoterapi for å komme i kontakt med delpersonligheter og identifisere disse.
 • Kan vise til ferdigheter hvordan det i hypnoterapi kan gjennomføres indre dialog mellom delpersonligheter, og hvordan hjelpe til med å integrere dem og fremme samarbeid. integrering.
 • Kan vise til forståelse hvordan tidligere traumer påvirker delpersonlighetens oppførsel og interaksjoner, samt hvordan man kan arbeide med traumer i moderne hypnoterapi.
 • Må kunne vise til flere forskjellige hypnoterapeutiske metoder som kan benyttes for å hjelpe delpersonligheter til å samarbeide og integreres.
 • Kan vise til ferdigheter i hypnoterapi for å vise empati og respekt for hver delpersonlighet, uansett hvor utfordrende eller ulike de måtte være.
 • Kan utføre behandlinger med hypnoterapi på en dyptgripende måte for forskjellige typer vaneendringer, avhengighetsproblematikk, angstproblematikk, depresjon, traumeproblematikk, forskjellige typer fobi, høydeskrekk, odontofobi (tannlegeskrekk), flyskrekk, eksamensnerver, stressproblematikk, tinnitus, søvnproblematikk, migrene, enurese, smerteproblematikk, IBS, prokrastinering, styrke immunforsvaret, styrke prestasjoner, selvfølelse, egenverd, selvtillit med mer.
 • Kan vise til ferdigheter hvordan hypnoterapi benyttes i komplementær medisin.

Generelle ferdigheter

Student:

 • Kan vise til helhetlig forståelse av hvordan kropp og sinn samspiller.
 • Kan vise til en forståelse av å ta hensyn til hele mennesker som komplekse individer med ulike aspekter av livet som påvirker hverandre. Fysiske, følelsesmessige, kognitive og sosiale faktorer, tidligere opplevelser og erfaringer som samvirker og påvirker ens mentale helse og kropp.
 • Kan etablere et trygt terapeutisk miljø og utvise empati og aksept overfor hver delpersonlighet, uansett hvor utfordrende de måtte være.
 • Kan vise til ferdigheter for å kunne skille mellom ulike delpersonligheter og gjenkjenne deres unike egenskaper og funksjoner.
 • Kan vise til ferdigheter i å lette kommunikasjonen og dialogen mellom delpersonligheter for å fremme forståelse og samarbeid.
 • Kan vise til god sanseskarphet for å oppfatte det som skjer hos klienten, samt kunne lytte nøye og aktivt for å forstå de ulike perspektivene og behovene til de ulike delpersonligheter.
 • Kan vise til forståelse hvordan tidligere traumer kan påvirke delpersonligheter, og å kunne tilpasse terapeutiske tilnærminger basert på klientens traumehistorikk.
 • Kan vise til ulike hypnoterapeutiske metoder og teknikker for å hjelpe delpersonligheter til å samarbeide og integreres.
 • kan redegjøre for viktigheten av å ta hensyn til hele mennesket, det bevisste- og underbevisste sinnet, den fysiske og somatiske levende- og levde kroppen, når det skal gjøres en dyptgripende hypnoterapibehandling og spesialtilpasses ut i fra den enkelte klient.
 • Kan vise til kunnskap og forståelse hvordan hypnose eller hypnoterapi benyttes i komplementær medisin/behandling.

Omrokkering i pensum kan forekomme. 

Dato for NIHH samlinger i Oslo:

 • Første semester 1 - 2024
 • 28. - 29. september
 • 26. - 27. oktober
 • 16. - 17. november
 • 07. - 08. desember
 • Andre semester 2 - 2025
 • 04. - 05. januar
 • 01. - 02. mars
 • 12. - 13. april
 • 10. - 11. mai
 • Tredje semester 3 - 2025
 • 30. - 31. august
 • 20. - 21. september
 • 11. - 12. oktober
 • 22. - 23. november
 • Fjerde semester 4 - 2026
 • 10. - 11. januar
 • 14. - 15. februar
 • 14. - 15. mars
 • 25. - 26. april
 • 05. - 07. juni
  NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose