NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

 • 1. Semester
 • 2. Semester
 • 3. Semester
 • 4. Semester
1. Semester

Tittel: Diplom Hypnoterapeut

Arbeids- og undervisningsformer:

Forkunnskaper: Ingen

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har kursdeltager følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kursdeltager:  Kan redegjøre for hypnose som fag fra et historisk perspektiv og utvikling av det frem til i dag.

 • Kan vurdere ulike former for hypnose og betydningen av det i møte med forskning på aktuelle områder.
 • Kan vurdere ulike former for hypnose som kunnskapsbasert praksis og de aktuelle verdier og perspektiver som ligger til grunn for slik praksis i møte med klienten.
Ferdigheter

Etter gjennomført semester skal kursdeltakeren kunne:

 • Gjennomføre ulike former for teknikker innen hypnoseterapi og psykoterapi.
 • Vise til forskjellige former for transe.
 • Gjennomføre en somnambulistisk tilstand på en kursdeltaker.
 • Gjennomføre en hypnoterapi mot søt-/saltsug.
Generell kompetanse

Etter endt semester skal kursdeltakeren kunne:

 • Vise forståelse om den terapeutiske relasjonen.
 • Vise til forståelse om menneskets nevrofysiologi og psykologiske aspekter.
 • Reflektere kritisk rundt hypnosens problemområder.
Utdrag fra innhold – 1. semester:
 1. Hypnosens historie og utvikling.
 2. Forskjellige typer hypnose.
 3. Vitenskapslære for å nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, og ta stilling til kunnskapens pålitelighet og relevans.
 4. Våre sanser, forestillingsevne og persepsjon.
 5. Det mentale sinnet.
 6. Kontraindikasjoner med mer som kan påvirke en behandling med hypnose.
 7. Hvordan stemmebruk, tonalitet og pust benyttes ved klinisk hypnose.
 8. Diverse hypnose teknikker.
 9. Flere forskjellige mottakelighetstester, induksjoner, fordypninger og avslutninger for hypnose.
 10. Forskjellige transenivåer og transetilstander, hva det innebærer og tegn på de forskjellige tilstandene.
 11. Somnambulistisk transetilstand, som er det beste transenivået når man skal behandle terapeutisk i hypnose.
 12. Det nevrale grunnlaget for læring og hukommelse.
 13. Div. psykoterapeutiske teknikker.
 14. Kroppsspråk, speilnevroner og hvordan man oppnår god klientkontakt.
 15. Pretalk og kommunikasjon.
 16. Møte mellom klient og terapeut i terapirommet.
 17. Behandling med hypnoterapi mot søts-/saltsug.
 18. Personvern, lover og regler for hypnoterapi og klinisk hypnose.
 19. Etikk er belyst i flere av temaene som er nevnt over her.

Omrokkering i pensum kan forekomme. 

2. Semester

Tittel: Avansert Diplom Hypnoterapeut

Forkunnskaper:

Fullført 1. semester

Læringsutbytte:

Etter gjennomført emne har kursdeltager følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kursdeltager:

 • Har kunnskap om menneskekroppen oppbygning og funksjoner med hovedfokus fra det psykologiske aspektet
 • Har kunnskap om menneskets trossystemer
 • Har kunnskap om NLP
Ferdigheter

Kursdeltager:

 • Kan gjennomføre en somnambulistisk tilstand på en kursdeltaker.
 • Kan gjennomføre en IMR og ISR på en kursdeltaker.
 • Kan gjennomføre en hypnoterapi mot søtsug, vektreduksjon og røyk-/snusslutt.
Generell kompetanse

Kursdeltager:

 • Kan vise forståelse om den terapeutiske relasjonen og etiske utfordringer.
 • Kan vise til forståelse om menneskets nevrofysiologi og psykologiske aspekter.
 • Kan vise forståelse til aktuelle suggesjoner.
Utdrag fra innhold – 2. semester:
 1. Det biologiske grunnlaget for psykologiske funksjoner.
 2. Psykologi for å forstå atferd og mentale prosessers påvirkningskraft .
 3. Påvirkning av indre dialog og hvordan den kan endres.
 4. Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) og hvordan bruke egnede NLP teknikker under behandling med hypnose.
 5. Placebo, nocebo, tro, forventning og påvirkning mm.
 6. Trossystemer og minners påvirkning.
 7. Kognitiv terapi, Metakognitiv terapi og Hypnose.
 8. Forskjellige typer suggesjoner.
 9. Hypnoterapi med indre barn terapi.
 10. Ernæringslære.
 11. Behandling med hypnoterapi for vektreduksjon.
 12. Behandling med Ideo-motorisk respons (IMR) og Ideo-sensorisk respons (ISR).
 13. Behandling med hypnoterapi for røyke- og snusslutt.
 14. Etikk er belyst i flere av de temaer som er nevnt over her.

Omrokkering i pensum kan forekomme. 

3. Semester

Tittel: Spesialisert Hypnoterapeut

Forkunnskaper:

Fullført 1. og 2. semester

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har kursdeltager følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kursdeltager:

 • Har kunnskap om delpersonligheter.
 • Har kunnskap om nevrobiologi.
 • Har kunnskap om medisinske diagnoser som PSTD, depresjon, tvangslidelser.
 • Har kunnskap om selvhypnose.
 • Har kunnskap om regresjon og progresjon.
 • Har kunnskap om de etisk og moralske aspekter i møte med medisinske diagnoser.
Ferdigheter

Kursdeltager:

 • Kan gjennomføre hypnoterapi med delpersonligheter på en kursdeltager.
 • Kan gjennomføre en regresjon på en kursdeltager.
Generell kompetanse

Kursdeltager:

 • Kan utvise et etisk og moralsk skjønn i møte med klienten.
 • Kan gjennomføre spesialtilpassede behandlingene med hypnoterapi ut i fra den enkelte klient og problemstilling.
 • Kan gjennomføre behandlinger med hypnoterapi uten skript.
Utdrag fra innhold – 3. semester:
 1. Det nevrobiologiske grunnlaget for følelser.
 2. Forskjellige følelser.
 3. Forholdet mellom hjerne og psykologiske prosesser som bevissthet, tanker, emosjoner og atferd.
 4. Tilgivelse.
 5. Regresjon og progresjon.
 6. Hypnoanalyse og ubevisste signaler.
 7. Forskjellige typer fobier og tilnærminger.
 8. Personlighetspsykologi
 9. Delpersonligheter
 10. Selvhypnose
 11. Selvfølelse, selvbilde, selvtillit mm.
 12. Alarm- og reguleringssystemet.
 13. Pustens påvirkning.
 14. Stress og dets påvirkning
 15. Frykt, angstlidelser og depresjon
 16. OCD (obsessive-compulsive disorder) – tvangslidelser.
 17. PTSD – Posttraumatisk stresslidelse.
 18. Etikk er belyst i flere av de temaer som er nevnt over her.

Omrokkering i pensum kan forekomme. 

4. Semester

Tittel: Sertifisert NIHH Hypnoterapeut

Forkunnskaper:

Fullført 1. - 2. og 3. semester.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har kursdeltager følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kursdeltager:

 • Har kunnskap om psykiske lidelser.
 • Har kunnskap om ulike former for avhengighet og rusmiddel.
 • Har kunnskap om behandling av barn.
 • Har kunnskap om sorgarbeid.
Ferdigheter

Kursdeltager:

 • Kan gjennomføre ulike former for teknikker innen hypnoseterapi og psykoterapi.
 • Kan gjennomføre hypnoseterapi mot flyskrekk med ulike tilnærminger med en kursdeltaker.
Generell kompetanse

Kursdeltager:

 • Kan utvise et etisk og moralsk skjønn i møte med klienten.
 • Har kjennskap til behandling av smerter, irritabel tarm, søvnvansker, prokastrinering, enurese.
 • Har kjennskap til trening og idrettsprestasjoner.
Utdrag fra innhold – 4. semester:
 1. Psykiske lidelser
 2. Div. psykoterapeutiske teknikker.
 3. Sorgarbeid
 4. Flyskrekk
 5. Rusmidler og avhengighet.
 6. Søvnproblematikk.
 7. Barn og hypnoterapi
 8. Enurese
 9. Prokrastinering
 10. Trening og idrettsprestasjoner
 11. Irritabel tarm
 12. Smertebehandling
 13. Kjennskap til EFT.
 14. Etikk er belyst i flere av de temaer som er nevnt over her.

Omrokkering i pensum kan forekomme. 

Dato for NIHH samlinger i Oslo:

 • Første semester 1 - 2023
 • Ny dato kommer
 • Ny dato kommer
 • Ny dato kommer
 • Ny dato kommer
 • Andre semester 2 - 2023
 • Ny dato kommer
 • Ny dato kommer
 • Ny dato kommer
 • Ny dato kommer
 • Tredje semester 3 - 2024
 • Ny dato kommer
 • Ny dato kommer
 • Ny dato kommer
 • Ny dato kommer
 • Fjerde semester 4 - 2024
 • Ny dato kommer
 • Ny dato kommer
 • Ny dato kommer
 • Ny dato kommer
  NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose